VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky

A. Základní právní podmínky
B. Ochrana osobních údajů
C. Úhrada tábora
D. Pobytový řád
E. Zdravotní péče
F. Vybavení dětí
G. Stornopoplatky


A) ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PODMÍNKY

 1. Podepsáním Přihlášky na LDT Brloh se zákonný zástupce dítěte / zákonní zástupci dítěte zavazuje / zavazují k povinnostem, které pro něj / ně plynou z těchto Všeobecných podmínek provozu LDT Brloh. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem Letního dětského tábora Brloh (dále jen tábor), kterým je Spolek dětský tábor Cvrčkův mlýn, U garáží 1435/4, Praha 7 - Holešovice 107 00 IČO: 08803854, a objednatelem, kterým je zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce) je účast dítěte na Letním dětském táboře v Brloze.
 2. Účastníkem tábora se rozumí osoba - dítě - jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou Přihláškou na LDT, a za níž byl uhrazen účastnický poplatek za tábor v souladu s pokyny provozovatele v bodě C. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti dnem zaplacení účastnického poplatku za tábor.
 3. Podmínkou rezervace místa na táboře je:
  - Zasláním elektronické podoby (foto, scan, fax, e-mail) zákonným zástupcem vyplněné a podepsané přihlášky
  - Zaplacením účastnického poplatku za tábor dle pokynů v přihlášce nebo podmínek v bodě C
  - Splnění administrativních, zdravotních dalších organizačně-technických podmínek vyžadovaných v přihlášce a v těchto Všeobecných podmínkách provozu LDT Brloh
 4. Účastník tábora je povinen dodržovat pobytový řád - viz bod D, režim dne a pokyny vedoucích tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví všech účastníků tábora.
 5. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat, omezovat nebo ohrožovat ostatní účastníky tábora.
 6. Zákonní zástupci jsou si vědomi, že hrubá nekázeň dítěte - porušení bodu A4, bodu D - ohrožující jeho samotného nebo ostatní účastníky a vážným způsobem narušující provoz tábora může být důvodem k vyloučení účastníka bez nároku na vrácení úhrady tábora.
 7. Účastník tábora je povinen šetřit majetek provozovatele a chovat se ohleduplně vůči přírodě.
 8. Zákonný zástupce přebírá odpovědnost za škody způsobené provozovateli tábora nebo třetím osobám jednáním nebo stavem účastníka, které jsou v rozporu s body A4, A5, A6, A7, A9.
 9. Zákonní zástupci jsou si vědomi, že uvedení nepravdivých a neúplných informací v Přihlášce na LDT a Potvrzení o bezinfekčnosti a v případných dalších dokumentech o dítěti, nebo úplné zamlčení informací především o zdravotním stavu dítěte, které by vedlo k ohrožení zdraví dítěte nebo k ohrožení zdraví ostatních účastníků nebo vážně narušovalo chod tábora, může být důvodem k vyloučení účastníka bez nároku na vrácení úhrady tábora.
 10. Zákonní zástupci jsou si vědomi, že vybavení dítěte zásadně nesplňující minimální požadavky na rozsah a funkčnost - dle bodu F - které by znemožňovalo plnohodnotné absolvování programu tábora a které by potenciálně ohrožovalo dítě na zdraví, může být důvodem k nařízené omezené účasti dítěte na standardním programu nebo, pokud by ve spolupráci s rodiči nedošlo k nápravě, důvodem k vyloučení účastníka z akce bez nároku na vrácení úhrady tábora.
 11. Účastník tábora je povinen řídit se Doporučeným seznamem vybavení pro děti - viz bod F. V případě, že dítěti budou chybět zcela základní oděvy nutné pro fungování v táboře, obuv a základní toaletní potřeby, provozovatel si vyhrazuje právo po telefonické domluvě se zákonným zástupcem toto vybavení zakoupit a zákonným zástupcům předat k proplacení po skončení tábora.
 12. Každá výše zmíněná komplikace - bod A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 - bude posuzována individuálně ve spolupráci se zákonnými zástupci konkrétního dítěte. Vždy se nejprve maximálně snažíme situaci aktivně napravit, restriktivní opatření chápeme jako poslední řešení.
 13. Zákonný zástupce podepsáním vyplněné Přihlášky na LDT a zaplacením účastnického poplatku stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami provozu LDT, rozumí jim a souhlasí s nimi bez výjimky. Dále stvrzuje, že poučil své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti zde zmíněná pravidla akce respektovat a taktéž ho seznámil s důsledky, které z jejich porušení vyplývají.
 14. Informace udané v Přihlášce na LDT jsou platné ke dni podpisu přihlášky. Pokud dojde do prvního dne konání tábora k jakékoliv jejich změně, jsou zákonní zástupci povinni o tomto neprodleně informovat kontaktní osoby LDT Brloh. Následně bude proveden zápis nových osobních informací. Zákonný zástupce v den odjezdu podepisuje Potvrzení o bezinfekčnosti, které je zároveň potvrzením aktuálnosti, správnosti a úplnosti uvedených osobních informací v přihlášce, případně v dalších přiložených dokumentech o dítěti, ke dni odjezdu na tábor.
 15. Pořadatel akce nezajišťuje pojištění dětí. Pokud chcete mít dítě pojištěné, je nutné sjednat pojištění individuálně.

B) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonný zástupce zasláním scanu nebo originálu vyplněné Přihlášky na LDT a zaplacením účastnického poplatku souhlasí se zpracováním kontaktních a osobních údajů uvedených v Přihlášce na LDT a uvedených v rámci procesu bankovního převodu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016), a to za účelem splnění těchto činností pořadatele tábora:
  - Provedení rezervace účastníka akce (osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců, informace o zdravotním stavu dítěte)
  - Komunikace se zákonným zástupcem (e-mailová adresa zákonného zástupce, telefonní kontakt zákonného zástupce)
  - Provedení platby účastnického poplatku (bankovní spojení zákonného zástupce)
  - Poskytnutí příspěvku na tábor zaměstnavatelem (název zaměstnavatele, adresa zaměstnavatele, e-mailová adresa zaměstnavatele, IČ, DIČ, bankovní spojení zaměstnavatele, datum narození zákonného zástupce)
 2. Zákonný zástupce provedením bodu B1 souhlasí s možností využití kontaktních údajů zákonného zástupce za účelem kontaktování v záležitostech týkajících se tábora (zejména administrativní, organizační a platební záležitosti).
 3. Zákonný zástupce provedením bodu B1 souhlasí s možností využití kontaktních údajů zákonného zástupce pro marketingové účely, tzn. oslovení za účelem nabídky LDT Brloh v budoucích letech či nabídky jiných akcí Spolku dětský tábor Cvrčkův mlýn.
 4. Veškeré přihlášky a další dokumenty obsahující osobní údaje dětí a zákonných zástupců jsou po ukončení tábora odevzdány zpět zákonným zástupcům nebo jsou zničeny. Jsou ponechány pouze v elektronické podobě u Hlavního vedoucího tábora za účelem zachování kontaktních informací na zákonné zástupce a za účelem dokumentace věkového složení dětí.
 5. Zákonný zástupce souhlasí s pořizováním dokumentačních audiovizuálních materiálů během tábora, na kterých bude zachyceno i jeho dítě. Souhlasí s uveřejněním těchto dokumentačních záznamů o táborové činnosti (fotografie, audio, video, informace o průběhu tábora) na webových stránkách provozovatele LDT Brloh, tj. Spolek dětský tábor Cvrčkův mlýn a na webových stránkách táborové skupiny LDT Brloh a na sociálních sítích, dále s případnou veřejnou produkcí za účelem prezentace činnosti Spolku dětský tábor Cvrčkův mlýn a skupiny LDT Brloh v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském.

C) ÚHRADA TÁBORA

 1. Základní účastnický poplatek - tedy cena tábora - pro rok 2024 činí 7000 Kč/osobu (cena bude ještě aktualizována).
 2. Tábor trvá 14 dní a 14 nocí tj. 14 lůžkodní. Cena jednoho lůžkodne je 390 Kč/osobu, dopravy 2x210Kč/os.
 3. Cena zahrnuje náklady za dopravu z určených míst odjezdu na místo konání tábora a z místa konání tábora zpět do míst odjezdu, ubytování v táborové základně, jídlo 5x denně, celodenní pitný režim, vstupné na placená místa a akce během výletů, materiál na realizaci herního programu tábora, zdravotnický materiál, pohonné hmoty, technický materiál nezbytný pro provoz tábora.
 4. Účastnický poplatek bude uhrazen bankovním převodem. Úhrada v hotovosti při odjezdu na tábor je možná po předchozí domluvě s Hlavním vedoucím tábora nebo jím pověřenou osobou.
 5. Náležitosti k uhrazení účastnického poplatku bankovním převodem:
  - Číslo účtu:                                            25 01 75 63 82 /2010
  - Variabilní symbol:                                rodné číslo - sourozenci zvlášť
  - Poznámka pro příjemce:                     jméno a příjmení dítěte
  - Částka:                                                 7000,- Kč -
  cena bude aktualizována
 6. Uzávěrka plateb účastnického poplatku je 30. červen 2024.
 7. Aktuální platební neschopnost, možnost rozdělení účastnického poplatku do více částí a další nestandardní situace jsme schopni řešit individuálně.

D) POBYTOVÝ ŘÁD

 1. Děti jsou po příjezdu poučeny o pravidlech bezpečnosti a chování na táboře.
 2. Děti jsou seznámeny s vymezeným prostorem tábořiště, který bez dozoru nesmí opouštět.
 3. Děti jsou seznámeny s hygienickými zařízeními tábora a pravidly jejich užívání.
 4. Děti jsou seznámeny se všemi vedoucími a je jim řečeno, že s jakýmkoliv problémem, zvláště zdravotním, se mají neprodleně obrátit na kteréhokoliv z nich.
 5. Při každé činnosti nebo hře je dětem vysvětleno, co smí a nesmí dělat.
 6. Před každou výpravou mimo tábor, zvláště do města, jsou děti poučeny o bezpečnosti pohybu po veřejných komunikacích a v dopravních prostředcích. Na veřejných komunikacích se děti vždy pohybují v doprovodu vedoucího staršího 18 let.
 7. Děti vždy vědí, co přesně si mají zabalit s sebou na cesty mimo tábor.
 8. Vedoucí nenesou zodpovědnost za:
  - Přímé neuposlechnutí pokynů vedoucího, které by vedlo ke zranění dítěte
  - Samovolné opuštění tábořiště bez vědomí vedoucího
  - Za nenahlášení jinak nerozpoznatelného zdravotního nebo jiného závažného problému

E) ZDRAVOTNÍ PÉČE

 1. Zdravotník tábora nebo jeho zástupce během srazu dětí před odjezdem základně posoudí zdravotní stav dítěte (akutní respirační / horečnaté onemocnění, vši). V případě, že shledá zdravotní stav dítěte jako problematický, může odmítnout dítě na tábor převzít.
 2. Po příjezdu na tábor je zkontrolován zdravotní stav dětí a následně po celou dobu tábora jsou děti průběžně dotazovány na případné zdravotní problémy. Na prvním nástupu jsou poučeny, aby se nebály přijít za jakýmkoliv vedoucím, pokud budou mít nějaký problém.
 3. Hlavní zdravotník tábora (VŠ zdravotnický záchranář) nebo jeho zástupci (akreditovaný kurz MŠMT) jsou přítomni u dětí po celou dobu konání tábora. Všichni ostatní vedoucí jsou také proškolení v poskytnutí základní zdravotní pomoci.
 4. Zdravotník dbá na pravidelné užívání dětem předepsaných léků dle rozpisu v přihlášce a dle domluvy se zákonným zástupcem.
 5. V táboře je zajištěna pravidelná denní hygiena. Děti se dále sprchují / koupou v teplé vodě každý druhý až třetí den podle průběhu herního programu. Sprcha s teplou vodou je však dětem v době osobního volna k dispozici denně.
 6. Dětem je pravidelně kontrolován stav stanu, oblečení a dalšího vybavení.

F) VYBAVENÍ DĚTÍ

 1. Zákonný zástupce vybaví dítě veškerým materiálem pro řádné absolvování akce. Tj. oděvy, obuví, hygienickými potřebami a doplňkovým vybavením v dostatečném množství a v takové kvalitě, aby vždy daná věc dosahovala očekávaných funkčních parametrů. Je samozřejmé, že věci budou ve stáří a ve stavu, kdy se počítá s možností drsnějších podmínek a jejich případného poškození, avšak zvláště u obuvi, nepromokavých oděvů, spacáku a batůžku na cesty musí být zachována funkčnost.
 2. Doporučujeme využít seznam Doporučené výbavy. Seznam je určen pro základní orientaci, jsou v něm uvedeny požadované typy a varianty oděvů a obuvi, hygienického a doplňkového vybavení a jejich minimální požadované množství.
 3. Zákonní zástupci jsou si vědomi, že během akce může dojít k poškození vybavení, především oděvů, vinou náročnějších terénních podmínek a sportovních akcí. Oděvy by proto měly být typově vhodně zvolené - viz bod F1. Zákonní zástupci přijímají riziko poškození vybavení a nebudou žádat náhradu škody.
 4. Doporučujeme balit zavazadlo společně s dětmi, aby viděly, co a kde mají, a aby na konci tábora dobře zvládly zabalit na zpáteční cestu - s pomocí vedoucích.
 5. Zákonní zástupci omezí vyvezení drahých předmětů, které nejsou potřebné k absolvování akce. Především elektroniky, šperků, drahých oděvů nevhodných do táborových podmínek apod.
 6. Zákonní zástupci zajistí, aby dítě nepřivezlo na akci potenciálně nebezpečné předměty, jako je zábavní pyrotechnika, kuličkové pistole, nebezpečné chemikálie, řezné a bodné nástroje kromě kapesního nože. Ten bude v den příjezdu odebrán a bude vydáván na požádání pro činnost pod dozorem vedoucích.
 7. V případě, že u dítěte nalezneme návykové látky (alkohol, cigarety, drogy) bude okamžitě vyloučeno z tábora bez dalšího řešení. Zákonný zástupce zajistí převzetí dítěte na dohodnutém místě a v dohodnutém čase. Účastnický poplatek ani jeho části se v tomto případě nevrací.

G) STORNOPOPLATKY

 1. Stornopoplatky se uplatňují v případech náhlého odhlášení účastníka z tábora a náhlého odjezdu účastníka z tábora.
 2. Náhlým odhlášením z tábora se rozumí odhlášení účastníka od 22. června 2024 včetně, které je předem nenahlášené a není z důvodu:
  - Náhlého zhoršení zdravotního stavu
  - Tíživé rodinné situace
  - Případných školních povinností
  Ve výše jmenovaných případech vracíme částku 5500 Kč.
 3. Náhlým odjezdem z tábora se rozumí odjezd účastníka od 13. července 2023 do 27. července 2023, který je předem nenahlášený a není z důvodu:
  - Náhlého zhoršení zdravotního stavu
  - Vážných psychických nebo osobních sociálních problémů v prostředí tábora a kolektivu
  - Tíživé rodinné situace
  - Případných školních povinností
  Ve výše jmenovaných případech dítě zaplatí počet absolvovaných lůžkodní + cenu za kolektivní dopravu.
 4. Vrácené částky z ceny tábora při náhlém odhlášení nebo náhlém odjezdu mimo případy výše zmíněné:                                                                                                                                                                                             
  1. Při náhlém odhlášení dítěte z účasti na LDT Brloh v období 21 dní až 15 dní před začátkem tábora - tj. od 22. června 2024 do 29. června 2024 vracíme z ceny tábora 7000 Kč částku ve výši 75 %, tj. 5250 Kč.
  2. Při náhlém odhlášení dítěte z účasti na LDT Brloh v období 14 dní až 8 dní před začátkem tábora - tj. od 30. června 2024 do 5. července 2024 vracíme z ceny tábora 7000 Kč částku ve výši 60 %, tj. 4200 Kč.
  3. Při náhlém odhlášení dítěte z účasti na LDT Brloh v období 7 dní před začátkem tábora až do dne začátku tábora - tj. od 6. července 2024 do 13. července 2024 vracíme z ceny tábora 7000 Kč částku ve výši 50 %, tj. 3500 Kč.
  4. Při náhlém odjezdu dítěte z LDT Brloh v prvním týdnu konání tábora - tj. od 13. července 2024 do 20. července 2024 vracíme z ceny tábora 7000 Kč částku ve výši 25 %, tj. 1750 Kč.
  5. Při náhlém odjezdu dítěte z LDT Brloh v druhém týdnu konání tábora - tj. od 21. července 2024 do 27. července 2024 nevracíme z ceny tábora již žádnou částku.Tyto podmínky jsou závazné a platné od 1. 1. 2016.
Aktualizace podmínek: 10. dubna 2023